Karşılıksız Çek Hazırlayanlar Hakkında Öngörülen Hapis Cezası

Karşılıksız Çek Hazırlayanlar Hakkında Öngörülen Hapis Cezası

Değerli müvekkillerimiz, 25/03/2020 tarihinde Çek kanununa eklenen geçici 5. madde ile birlikte karşılıksız çek düzenlemekten hüküm giyenlere karşı uygulanan hapis cezası 1 yıllık süre için durdurulmuştu.

GEÇİCİ MADDE 5- (Ek:25/3/2020) (1) 5 inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020  tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin  yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç bir  yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan  kısmını bir yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi  durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına  karar verilir. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin  ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine  mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi  içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak  eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir

(2) Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zamanaşımı işlemez

Söz konusu geçici madde kanuna eklenmeden önce, karşılıksız çek düzenleyenlere her bir çek için 1500 güne kadar adli para cezası verilmekte, bu ceza vaktinde ödenmemesihalinde hapis cezasına çevrilmekteydi. Geçici madde 26/03/2021 itibariyle yürürlük süresini dolduracak ve karşılıksız çek düzenlemekten hüküm giyenler, alacaklılarının şikayette bulunması halinde, yeniden hapis cezası ile karşı karşıya kalacaklardır.

Hapis cezasının infazına devam olunmasına engel olmak için ise izlenmesi gereken yol şöyledir:

1) 26 Mart 2021’e kadar ödenmeyen çek bedelinin %10’unun alacaklıya ödenmesi,

2) Sonrasındaki süreçte ise kalan kısım 2’şer ay arayla ve 15 taksit halinde ödenerek çekin değerinin tamamlanması, gerekmektedir.

a) Taksitlerden birinin süresi içinde ödenmemesi halinde bu taksit sona eklenir

b) Taksitlerin 2.kez ödenmemesi halinde borçlunun hapis cezasının infazına devam olunur.

Sonuç olarak; işbu ödemeleri süresinde yapmayan borçluların hapis cezalarının infazına kaldığı yerden devam olunabileceğini bilgilerinize sunarız.